YAY
360°

Oświadczenie o ochronie prywatności

Szanujemy prawo osób fizycznych/podmiotów prawnych (jako pracowników) do ochrony danych i staramy się zapewnić ochronę danych przetwarzanych na tej stronie, na koncie Autodesk (tylko dla oprogramowania Fusion 360 z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD), koncie JoinerCAD, rozszerzeniu JoinerCAD, Woodwork Hive i innych usługach/serwisach internetowych powiązanych z JoinerCAD. Korzystając z konta Autodesk (tylko w przypadku oprogramowania Fusion 360 z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD), konta JoinerCAD, rozszerzenia JoinerCAD, wchodząc na naszą stronę internetową i korzystając z usług (w tym usług internetowych) na niej udostępnionych lub przekazując nam lub innym podmiotom (związanym z JoinerCAD) jakiekolwiek swoje dane, Użytkownik potwierdza i zgadza się na przestrzeganie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności oprócz wszelkich innych umów, które możemy z nim zawrzeć. W przypadku, gdy takie umowy zawierają warunki, które są sprzeczne z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, warunki tych umów będą miały pierwszeństwo.

1. Administrator danych

Zebrane dane Użytkownika ze:

 • Strony internetowej JoinerCAD.

 • Twojego konta Autodesk (tylko dla oprogramowania Fusion 360 z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD):

  • ID użytkownika.

  • Nazwa użytkownika (wybierana przez użytkownika).

  • Imię użytkownika.

  • Nazwisko użytkownika.

  • Adres e-mail użytkownika.

 • Konta JoinerCAD.

 • Rozszerzenia JoinerCAD.

 • Woodwork Hive (Oświadczenie o ochronie prywatności Woodwork Hive) – platformy w chmurze, która jest Usługą sieciową opartą na URL ( http://woodworkhive.com/)

 • Google Drive – wszystkich plików (tylko jeśli Użytkownik sobie tego życzy i za jego zgodą).

są kontrolowane przez firmę ČELI AUTOMATIZUOTO PROJEKTAVIMO SISTEMOS, UAB (nr rej. osoby prawnej: 124717641) (dalej „Čeli APS”), która jest autoryzowanym deweloperem i dystrybutorem Autodesk Inc.

2. Informacje kontaktowe

Firma: ČELI AUTOMATIZUOTO PROJEKTAVIMO SISTEMOS, UAB

Adres: Senasis Ukmergės kel., Užubalių k., LT-14302, Vilniaus raj. Lietuva

E-mail: info@cadteam.lt      

3. Cele przetwarzania danych i ramy prawne przetwarzania danych

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH/PODMIOTU PRAWNEGO (JAKO PRACOWNIKA)

 1. Prawidłowe wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 2. Utrzymywanie relacji z klientami, przekazywanie im powiadomień o zmienionych usługach, stwarzanie możliwości kontaktu z przedstawicielami Čeli APS w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania klientów.

 3. W celach statystycznych i analitycznych, aby ułatwić nam świadczenie usług, dostarczanie aktualizacji oraz rozwój produktów i usług Čeli APS.

 4. Zapewnienie dostępu do usług świadczonych przez Čeli APS i produktów oferowanych do nabycia.

 5. Zwiększenie wiedzy klientów na temat usług świadczonych przez Spółkę i produktów oferowanych do nabycia.

 6. Odpowiadanie na pytania i zapytania dotyczące usług Čeli APS i produktów oferowanych do nabycia.

 7. Identyfikowanie potrzeb klientów i dostarczanie klientom dopasowanych ofert, rekomendacji i dostosowanych treści.

 8. Promowanie usług świadczonych przez Čeli APS i produktów oferowanych do nabycia.

 9. Egzekwowanie naszych warunków i zasad.

 10. Zarządzanie naszą działalnością.

 11. Wykonywanie innych funkcji opisanych użytkownikowi w momencie zbierania danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

W odniesieniu do danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika) zbieranych od osób fizycznych/podmiotu prawnego (jako pracownika), nasza podstawa prawna zbierania i wykorzystywania danych będzie zależała od danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika), które go dotyczą, oraz od konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy. Zazwyczaj będziemy zbierać dane użytkownika tylko wtedy, gdy: mamy na to jego zgodę, potrzebujemy danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika) w celu wykonania umowy z użytkownikiem (np. w celu dostarczenia usług wymaganych przez użytkownika), lub gdy przetwarzanie jest w naszym lub strony trzeciej uzasadnionym interesie (i nie jest nadrzędne wobec interesów użytkownika związanych z ochroną danych lub podstawowych praw i wolności).

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach Čeli APS przetwarza dane jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia jasno określonych i zgodnych z prawem celów, z uwzględnieniem ochrony prywatności osoby, której te dane dotyczą.

4. Zbierane dane osobowe/podmiotu prawnego (jako pracownika)

Dane zbierane przez Čeli APS mogą obejmować następujące dane i ich zmiany: imię i nazwisko, kraj, numer telefonu, adres e-mail, nazwa reprezentowanej firmy, stanowisko, liczba pracowników, nazwa instytucji edukacyjnej, adres IP, identyfikator sprzętu, identyfikator użytkownika konta Autodesk (tylko dla oprogramowania Fusion 360 z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD), nazwa użytkownika konta Autodesk (tylko dla oprogramowania Fusion 360 z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD), imię użytkownika konta Autodesk (tylko dla oprogramowania Fusion 360 z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD), nazwisko użytkownika konta Autodesk (tylko dla oprogramowania Fusion 360 z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD), adres e-mail użytkownika konta Autodesk (tylko dla oprogramowania Fusion 360 z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD), nieobsługiwane wyjątki i statystyki użytkowania konta JoinerCAD i rozszerzenia JoinerCAD, a także szablony Google Drive (tylko na życzenie i za zgodą użytkownika).

5. Okresy przechowywania danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika)

Dane osobowe/podmiotu prawnego (jako pracownika) są przetwarzane i przechowywane przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne w odniesieniu do potrzeb biznesowych Čeli APS i uzasadnionych interesów lub zgodnie z wymogami prawnymi określającymi okresy przechowywania dokumentów, w tym danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika). Dane osobowe/podmiotu prawnego (jako pracownika) otrzymane ze stron internetowych, konta Autodesk (tylko dla oprogramowania Fusion 360 z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD), konta JoinerCAD i rozszerzenia JoinerCAD są przechowywane przez 5 (pięć) lat od wizyty na stronie internetowej, daty otrzymania zapytania, wygaśnięcia okresu ważności wersji próbnej, daty ostatniego uruchomienia oprogramowania Fusion 360 (z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD) lub innej ostatniej instancji relacji biznesowej między stronami.

6. Źródło danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika)

Firma otrzymuje dane osobowe od samych osób, których dane dotyczą, które odwiedzają naszą stronę internetową i składają za jej pośrednictwem zapytania ofertowe, wypełniając wersję próbną, a także które uruchamiają oprogramowanie Fusion 360 (z zainstalowanym rozszerzeniem JoinerCAD) i które wykupują subskrypcję JoinerCAD Pro.

7. Ujawnianie przez nas danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika) stronom trzecim

Wszelkie dane przekazane użytkownikowi mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności:

 • Możemy przekazywać dane osobowe/podmiotu prawnego (jako pracownika) użytkownika podmiotom powiązanym w ramach naszej grupy korporacyjnej oraz dostawcom usług, którzy pełnią funkcje w naszym imieniu; takie podmioty świadczą na naszą rzecz usługi hostingu i konserwacji, infrastruktury wirtualnej, przetwarzania płatności, analizy oraz inne usługi.

 • Wykonawcy zewnętrzni mogą mieć dostęp do naszych baz danych. Wykonawcy ci zazwyczaj podpisują standardową umowę o zachowaniu poufności.

 • Możemy udostępniać Twoje dane wszelkim spółkom dominującym, spółkom zależnym, spółkom joint venture i innym podmiotom znajdującym się pod wspólną kontrolą lub nabywcom zewnętrznym. Oczekujemy, że te inne podmioty zaakceptują niniejszą politykę prywatności.

 • Możemy zezwolić potencjalnemu nabywcy lub partnerowi w fuzji na przegląd naszych baz danych. Ograniczylibyśmy jednak ich wykorzystanie i ujawnianie danych w fazie badania firmy w procesie sprzedaży.

 • Gdy jest to wymagane przez organy ścigania, urzędników państwowych lub inne osoby trzecie zgodnie z wezwaniem sądowym, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym lub wymogiem mającym zastosowanie do Čeli APS; lub gdy uważamy, że ujawnienie danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika) jest konieczne, aby zapobiec szkodzie fizycznej lub stracie finansowej; w celu zgłoszenia podejrzenia nielegalnej działalności lub zbadania naruszeń naszych umów lub polityki firmy; w celu egzekwowania naszych warunków, ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych produktów i usług, oraz

Gdy użytkownik udziela nam na to zgody

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Čeli APS zapewnia prawa osób, których dane dotyczą, określone w aktach prawnych i informuje, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • Wiedzieć/być poinformowaną o przetwarzaniu jej danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika).

 • Zażądać od Spółki dostępu do danych osobowych/podmiotu prawnego (jako pracownika) oraz ich przesyłania, sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), lub ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, jak również prawo do przenośności danych.

 • Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez uszczerbku dla przetwarzania danych wykonywanego na podstawie zgody udzielonej przed wycofaniem, prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

 • Wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem https://vdai.lrv.lt/en/ , jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej dane są przetwarzane z naruszeniem jej praw i uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Nie zgodzić się na bycie przedmiotem automatycznej oceny lub profilowania.

9. Ważność i zmiana Oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności jest dostępne na stronie internetowej JoinerCAD należącej do Čeli APS www.joinercad.com/pl. Čeli APS ma prawo w każdej chwili jednostronnie zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, informując o zmianach w postaci publikacji zmienionego Oświadczenia o ochronie prywatności na stronie internetowej JoinerCAD należącej do Čeli APS.

10. Związek z prawem właściwym

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności oraz wszelkie spory wynikające z tego dokumentu lub z nim związane będą podlegały prawu Republiki Litewskiej.